ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Για την αφύπνιση και την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων

Ανθελληνικός «φιλελληνισμός»

Posted by lykofron στο 02/04/2011

του   Γεωργίου  Γεωργαλά,  Επιμέλεια Γιάννη Δημήτρουλα

Ο «φιλελληνισμός» τών Δυτικών κατεστημένων συνδιάζεται ανέκαθεν μέ εχθρότητα  πρός τούς πραγματικούς έλληνες. Ετσι:

α) Οι Ρωμαίοι απέδιδαν στούς Ελληνες πλήθος απεχθών ιδιοτήτων.

β) Οι Πάπες καλλιέργησαν τό μίσος κατά τών Ελλήνων πού εξεδηλώθη εμπράκτως μέ τίς σταυροφορίες καί τήν Φραγκοκρατία.

γ) Οι σύγχρονοι, κατά δήλωσιν τους «Ελληνες», Κισσινγκερ – Χόλμπρουκ – Κλίντον – Μπέρνς  μάς έκαναν ό,τι κακό.

δ) Οι Ευρωπαίοι «Ελληνες» τηρούν τή γνωστή στάσι τους  στό Κυπριακό καί σ’αυτό πού αποκαλούν «ελληνοτουρκικές διαφορές»

Μερικοί δικαιολογούν τόν ανθελληνισμό τών δήθεν μετεχόντων τής Ελληνικής παιδείας ξένων, μέ τήν υποτιθέμενη απογοήτευσί τους από τούς σημερινούς Ελληνες πού βεβαίως δέν είναι Πλάτωνες, ούτε Φειδίες καί δέν κτίζουν Παρθενώνες. Λάθος. Οί Δυτικότροποι  «Ελληνίζοντες» είναι ανθέλληνες, διότι είναι εχθροί τής πραγματικής Ελληνικότητος, επειδή: α) τούς είναι απρόσιτη. β) Αποτελεί τό κύριο εμπόδιο στήν πορεία πρός τήν μετάλλαξι τής ανθρωπότητος σέ αδιαφοροποίητο ανθρωποπολτό.Ο «φιλελληνικός ανθελληνισμός» είναι ιδιότης εγγενής τού κοσμοεξουσιασμού. Καί πλήστοι τών δήθεν μετεχόντων τής Ελληνικής Παιδείας είναι οργανά του. Η παιδεία τους, στό βαθμό πού υφίσταται,είναι απλώς ένα επίχρισμα, πού τους καθιστά πιό επικίνδυνους. Διότι, άν πράγματι μετείχαν αυτής τής Παιδείας, θά είχαν γίνη άλλοι ανθρωποι.

Δυτικολαγνεία

Οί υποταγμένοι στήν Made in West  «ελληνικότητα» εγχώριοι σκύβουν δουλικώς μπροστά σέ κάθε θέσι της. Υποκλίνονται ευλαβώς σέ κάθε ξένον «φιλέλληνα» χωρίς νά τολμούν νά ελέγξουν τά κείμενά του. Τά ξένα συγγράματα περί Ελλάδος είναι γι’αυτούς «ιερές γραφές». Δέχονται λ.χ.ότι: α) Οί ανατολικοί λαοί προηγήθηκαν πολιτισμικώς τών Ελλήνων οί οποίοι έλαβον δήθεν τίς βάσεις τού πολιτισμού των από Μεσοποταμίους (μυθολογία), Αιγυπτίους (θρησκεία) καί από τούς Σημιτοφοίνικες τό αλφάβητο. β) Δέν υπήρξαν Ελληνοφοίνικες., προγενέστεροι τών Σημιτοφοινίκων. γ) Οί Φοίνικες προηγήθηκαν τών Ελλήνων ώς θαλασσοπόροι. δ) Οί Ελληνες δέν πήγαν στήν Αμερική. ε) Η (δήθεν) Ρωμαϊκή νομοθεσία υπήρξε δημιούργημα τών Λατίνων καί όχι τών Ελλήνων.Αυτά καί πάμπολλα παρόμοια, τά δέχονται ακρίτως, διότι αφού τό λέγει ό τάδε μέγας ξένος «φιλέλλην» έτσι είναι. Τά κείμενα αυτών τών «φιλελλήνων»εκδίδονται στή χώρα μας μέ χρήματα δημοσίων οργανισμών, βραβεύονται, προβάλλονται, διδάσκονται, διανέμονται. Μέ αυτόν τόν τρόπο, καλλιεργείται καί αναπαράγεται ή ψευδής «ελληνικότης». Πώς μπορεί νά αμφισβητήση κάποιος ταπεινότατος ιθαγενής τούς ισχυρισμούς τών γιγάντων τής δυτικής σκέψεως.  Οταν λ.χ. ό H. D. F. Kitto μάς βεβαιώνει («The Greeks» 1951) ότι οί Ελληνες άκουσαν καί υιοθέτησαν τήν λέξη θάλασσα γύρω στά 1900π.χ., όταν γιά πρώτη φορά αντίκρυσαν φθάνοντας στό Αιγαίο από τίς βορειοευρωπαϊκές στέπες, ποιός μπορεί νά τόν αμφισβητήση; Ο H. Kitto δέν είναι ιθαγενής, ούτε «φυλετιστής», ούτε «εθνικιστής». Είναι Αγγλος τζέντλεμαν, καθηγητής τού πανεπιστιμίου Μπρίστολ, «αναγνωρισμένος ελληνιστής». Καί υπέρ άνω όλων είναι καί «φιλέλλην» (πώς μπορεί νά μήν είναι ένας «ελληνιστής», αφού μετέχει τής «ημετέρας παιδείας;)  Αρα τοποθετείται υπεράνω πάσης υποψίας ώς ανιδιοτελέστατος, αλλά καί πάσης κριτικής αλάθητος.

Συμπέρασμα:  Προσοχή! Δέν αρκεί ή κατοχή Ελληνικής παιδείας, ούτε ή ενασχόλησις μέ τόν Πολιτισμό ή τήν Ιστορία τών Ελλήνων, γιά νά θεωρηθή κάποιος «Ελλην» ή «φιλέλλην». Τό χειρότερο δηλητήριο ανθελληνικότητος διοχετεύεται σέ συσκευασία «ελληνολατρείας»                                                                  .              (  ΚΙ’ΑΥΤΟ  ΙΣΧΥΕΙ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΜΕΡΙΚΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ).

 ‘Η  Διαχρονική  Θέσις

Ο Ελληνισμός άρχισε τήν πορεία του από τά απύθμενα βάθη τού χρόνου, τήν εποχή τής ανθρωπογενέσεως στήν Αιγηίδα, έως σήμερα. Η ύπαρξίς του ουδέποτε διεκόπη, ούτε ανεστάλη.

Σ’όλη τή διάρκεια αυτής τής ιστορίας του, τής μακρύτερης  οιουδήποτε άλλου έθνους, ό Ελληνισμός διετήρησε τήν βασική του ιδιότητα: τήν Ελληνικότητα. Μέ τήν Ελληνικότητα, ό Ελληνισμός υπήρξε πάντοτε δημιουργός καί μεταδότης  πολιτισμών ανώτερης ποιότητος, μοναδικών στό είδος τους. Η Ελληνικότης ουδέποτε έπαυσε νά αναδεικνύη ανθρώπους ελεύθερους, φιλομαθείς, ερευνητικούς, αμφισβητίες, κριτικούς, υπερήφανους,  εραστές τού κάλλους καί τής ζωής. Στοιχεία θεμελιακά αυτών τών διαδοχικών πολιτισμών πού παρήγαγε ή Ελληνοκότης, είναι ή Ελευθερία, τό Πρόσωπο, ή Δημιουργικότης, ή Αδογμάτιστη σκέψις, ή Αληθείας Ζήτησις, Η αγάπη πρός τό Κάλλος, τό Μέτρον, ή Πολυμορφία – Πολυφωνία, Η Αρετή, ή Ευσέβεια.

Η ιστορία μας παρουσιάζει περιόδους ανοδικές καί καθοδικές, αλλά όχι Ασυνέχεια. Πρίν από τήν «κλασσική» υπήρξαν πολλές περίοδοι τής Ελληνικής ιστορίας, Πολιτισμού καί Προσφοράς. Τό ίδιο καί μετά από αυτήν. Ο  Προκατακλυσμιαίος  Πολιτισμός βρίσκει τήν συνέχειά του στόν Πελασγικό, στόν Κυκλαδικό, στόν Μυκηναϊκό. Αυτούς διαδέχονται ό Μινωικός, ό Κλασσικός, ό Ελληνιστικός πολιτισμός, πού βρίσκουν τήν συνέχειά τους  στούς πολιτισμούς τής Ρωμαϊκής Εποχής  καί τής Ελληνι-κής Αυτοκρατορίας τών Μέσων Χρόνων, πού απεκλήθη «Βυζαντινή». Συνέχεια όλων αυτών είναι ό σύγχρονος Ελληνισμός. Η Ιστορία δέν τεμα-χίζεται, ώστε νά επιλέγουμε τό τμήμα της πού μάς αρέσει καί νά απορρίπ-τουμε  τά άλλα.Ενα Εθνος δέν μπορεί παρά νά δέχεται ολόκληρη τήν Ιστορία του.Η θεώρησις τής Ιστορίας είναι ορθή, όταν είναι πλήρης, δη-λαδή διαχρονική.Κάθε τεμαχισμός καί αποσπασματοποίησις τής Ιστορίας  επιφέρουν διαστρεβλωτική παραμόρφωσί της, άρα συνεπάγονται τό Ιστορικό ψεύδος.  Η τεμαχισμένη Ιστορία είναι ψεύδοιστορία.

Η Ελληνική Μοναδικότης

’Αλλος  πολιτισμός

Η τεράστια σημασία τού Ελληνικού πολιτισμού δέν οφείλεται, όπως υποστηρίζουν κάποιοι υπερβάλλοντες, στό ότι αυτός ήταν ό μόνος πολιτισμός τής Aρχαιότητος. Πολιτισμοί υπήρξαν καί άλλοι (αιγυπτιακός, μεσοποταμιακοί, κινεζικός, ινδικός, Αμερινδών). Ομως ό Ελληνικός Πολιτισμός διαφέρει ποιοτικώς από αυτούς. Η σημασία του οφείλεται, στό ότι ήταν «άλλος» πολιτισμός :

– Θρησκεία είχαν όλες οί ανθρώπινες κοινωνίες . Μόνον ή τών Ελλήνων όμως δημιούργησε Θεολογία = τήν έλλογη διερεύνησι τού Θείου.

– Πολιτική ασκούσαν όλα τά αρχαία κράτη. Μόνον στά Ελληνικά κράτη όμως υπήρξαν Πολίτες, στούς άλλους ή πολιτική ήταν υπόθεσις κλειστής κάστας ενώ οί πολλοί ήσαν απλώς υπήκοοι.

– Πολεοδομικά συγκροτήματα υπήρχαν σέ πολλές χώρες. Μόνον στούς Ελληνες όμως αυτά έγιναν «πόλεις» μέ τήν πλήρη έννοια τού όρου.

– Καί οί Βαβυλώνιοι ή  οί Αιγύπτιοι εσκέπτοντο. Αλλά μόνον οί Ελληνες αναβάθμισαν τήν Σκέψι σέ Φιλοσοφία.

– Ολοι είχαν λόγο (= μιλούσαν). Αλλά οί Ελληνες έφθασαν στόν διάλογο.  – Η περιέργεια , ή αναζήτησις απαντήσεων, ή επιθυμία  γιά γνώσι είναι ιδιότητες τού ανθρώπου. Ομως μόνον ό Ελλην άνθρωπος τίς χρησιμοποίησε γιά νά γεννήση τήν Επιστήμη.

– Ο άνθρωπος αγαπά τό ωραίο καί επιδίδεται μέ ποικίλους τρόπους στήν έκφρασί του. Αλλά ό Ελλην ανήγαγε τήν Τέχνη στό ύψιστο επίπεδό της καί δημιούργησε τήν Αισθητική.

– Πολλοί διέθεταν γραφή. Οί Ελληνες όμως είναι πού ανέδειξαν μεγάλους ποιητές καί τραγωδούς καί κληροδότησαν στήν ανθρωπότητα δημιουργήματα λογοτεχνίας.

– Σέ πολλούς τόπους καλλιεργούσαν τήν γή. Μόνον οί Ελληνες όμως έγιναν ελεύθεροι κτηματίες.

– Συγκροτημένες κοινωνίες υπήρχαν πολλές, αλλά μόνον  ή τών Ελλήνων ήταν κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων καί ιδεών.

– Νόμους διέθεταν καί άλλοι, αλλά στούς Ελληνες αυτοί δέν ήσαν προϊόντα αυθαιρέτου βουλήσεως ανεξελέγκων κυβερνητών καί μόνον σ’αυτούς υπήρχε ισονομία μέ υποταγή τών πάντων ακόμη καί τών θεών στούς νόμους.

– Στό Θεό (ή θεούς) πίστευαν καί αλλοι. Μόνον οί Ελληνες όμως θεωρούσαν τό Θεό όχι Κύριον, αλλά Πατέρα.

– Σρατούς διέθεταν πολλά κράτη. Μόνον στούς Ελληνες όμως ό στρατός απετελείτο από ελεύθερους πολίτες.

– Εναρθρο λόγο είχαν όλοι. Ομως οί Ελληνες τόν ανέβασαν στό επίπεδο τής τέλειας  γλώσσας.

Οί  D. V. Hanson – J. Heath  στό έργο τους «Ποιός σκότωσε τόν Ομηρογράφουν: «Μερικοί πιστεύουν ότι όλοι οί πολιτισμοί είναι ίσοι…Αν όμως οί Ελληνες είναι τό ίδιο μέ τούς Θράκες  ή  τούς  Καρχηδόνιους, γιατί μελετάμε Ελληνικά αντί γιά Φοινικικά, Χιττιτικά ή Αιγυπτιακά;». καί καταγγέλλοντας αυτούς πού θέλουν τήν εξίσωσι (ή καί τήναντικατάστασι) τών Ελλήνων μέ Εβραίους, Αιγυπτίους κ.λ.π., γράφουν: «Ξέρουν πολύ καλά ότι δέν υπάρχει ένας Φαίδων στήν Αίγυπτο, μία Ορέστια στήν Περσία ή μία Ιλιάς στήν Ασσυρία, πόσω μάλλον δημοκρατία στούς Γερμανούς τής αντίστοιχης εποχής ή πανεπιστίμια στή Γαλατία τού 4ου π.χ .αιώνος». Καί καταλήγουν : «οί πολιτισμοί ποτέ δέν ήσαν ούτε είναι ίδιοι. Ο Ελληνικός  πολιτισμός…δέν είναι απλώς διαφορετικός, αλλά  είναι  εντελώ ςαντιθετικός  πρός οιονδήποτε πολιτισμό τής εποχής του….Οί κεντρικές αξίες του  είναι μοναδικές, αμετάβλητες καί μή πολυπολιτισμικές».(*)  Είναι τυχαίο ότι, σέ καμία γλώσσα πολιτισμένου λαού τής Αρχαιότητος, δέν υπήρχαν οί λέξεις «ελευθερία», «πολίτης», «κριτική» πλήν τής Ελληνικής;

(*)  V. D. Hanson – J. Heath (“Who killed Homer?” Ελλην. Εκδ. Κάκτος 1999)

Οί  πολιτισμοί  δέν  είναι  ίδιοι

Η Αμερικανοεβραία καθηγήτρια  Μαρία Λέφκοβιτς στό βιβλιο της  «Not out of Africa», απορρίπτοντας τίς εικασίες περί Αφρικανοσημιτικής προελεύσεως τού Ελληνικού πολιτισμού, γράφει:

«Ο Σωκράτης δέν ήταν μαύρος ούτε ή Κλεοπάτρα. Οί Ελληνες  φιλόσοφοι δέν επηρεάσθηκαν από τούς Αιγυπτίους… ποίοι μύθοι καί ποιά τελετουργικά τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων έχουν τίς ρίζες τους στήν Αίγυπτο; Μέχρι στιγμής ούτε ένας  από τούς επικριτές μου δέν κατάφερε νά προσκομίση στοιχεία πού νά καταρρρίπτουν τή βασική θέσι τού βιβλίου μου, Οτι δηλαδή οί Ελληνες ούτε εκλεψαν ούτε δανείστηκαν φιλοσοφικά στοιχεία από τούς Αιγυπτίους, οτι ή επίδραση τών Αιγυπτίων στήν Ελληνική σκέψη ήταν περι-ορισμένη καί ότι ή άποψη περί αγνόησης τών Αιγυπτιακών καταβολών τών Ελλήνων βασίζεται σέ μασονικούς  μύθους καί όχι σέ ιστορικά δεδομένα».

Οτι ή ανθρωπότης, ώς σύνολο, διεμόρφωσε καί διαθέτει πολλούς πολιτισμούς, αυτό είναι βέβαιον. Μόνον φανατικοί μπορούν νά υποστηρίζουν ότι οί Ελληνες είχαν τήν αποκλειστικότητα  τής πολιτισμικής δημιουργίας. Η σημασία τού Ελληνικού πολιτισμού έγκειται στήν εντελώς διαφορετική ποιότητά του. Ο Ελλην. πολιτισμός  δέν ήταν ό μόνος. Ηταν όμως άλλος, μέ γνωρίσματα  πράγματι μοναδικά: Ελευθερία, αρετή, πολίτης, διάλογος, ελεύθερη έρευνα, αμφισβήτησις, κριτική, υπευθυνότης, αναζήτησις τής αληθείας, επιστήμη, ισονομία  ισηγορία, ήθος, δημηγορία, λαϊκή συνέλευσις, στρατιωτική συνέλευσις, δικαστήρια πού αποφασίζουν όχι αυθαιρέτως αλλά κατά τούς νόμους, αιρετά αξιώματα, εύθυνα (λογοδοσία αρχόντων). Στούς Ελληνες υπάρχει δημόσιος βίος, διότι οί κοινές υποθέσεις δέν αποτελούν ιδιωτικές υποθέσεις τών αρχόντων. Είναι δημιουργίες καί ιδιότητες μόνον αυτού τού πολιτισμού. Χάρις σ’αυτά τά μοναδικά γνωρίσματά του,ό Ελληνικός Πολιτισμός είναι ό μόνος πού άφησε κληρονόμουςτόν σύγχρονο δυτικό καί τόν σύγχονο ανατολικό (ορθόδοξο) πολιτισμό. Οί άλλοι αρχαίοι πολι-τισμοί έμειναν στείροι – έσβυσαν χωρίς απογόνους  ή απολιθώθηκαν.  Οί πολιτισμοί αυτοί τελικώς στατικοποιήθηκαν, κατά τό πρότυπο τών άκαμ-πτων κοινωνιών πού έχουν οί μέλισσες ή τά μυρμήγκια. Ετσι κλείστηκαν στούς εαυτούς των. Αντιθέτως ό Ελλην. Πολιτισμός, δυναμικός σέ αέναη κινητικότητα, ανοίχθηκε πρός κάθε κατεύθυνσι καί συνεχίσθηκε  μέ τόν Ελληνιστικό, τόν Ρωμαϊκό, τόν Βυζαντινό κόσμο καί τέλος, διά τής Αναγεννήσεως  καί τού εκχριστιανισμύ τών Σλάυων, επιβιώνει στόν σύγχρονο Δυτικό καί στόν σύγχρονο Ορθόδοξο Ανατολικό κόσμο.

Μόνον  οι  ‘Έλληνες

Μόνον ό Ελλην ήταν Πρόσωπο. Δέν προσκυνούσε ανθρώπους – ούτε κάν τούς Θεούς. Δέν είχε άρχοντες θεοποιημένους, θεοκρατία, ιερατείο, κάστες δόγματα. Διαφωνούσε, ήλεγχε, επέκρινε, εξωστράκιζε, υπηρετούσε τούς Θεσμούς, όχι εξουσιαστές. Γι’αυτό:

– Μόνον από τούς Ελληνες ανεδείχθησαν Προμηθεύς, Αχιλλεύς, Εκτωρ, Λεωνίδας, Σωκράτης, Φωκίων.

– Μόνον Ελληνίδα μπορούσε  νά είναι ή Αντιγόνη, ή Ιφιγένεια, ή Αρήτη, ή Ναυσικά, ή Ηλέκτρα.                                                    

– Μόνον  Ελλην  μπορούσε  νά  πή, όπως  ό  Αίμων  στόν  πατέρα του Κρέοντα, ότι  «καμία  πόλις  δέν  ανήκει  σέ  έναν  άνθρωπο».

– Μόνον Ελληνες μπορούσαν νά πεθαίνουν γιά νά εκπληρώσουν τό καθήκον τους, όπως ό Εκτωρ («Ιλ.» Ζ447-453), ό Λεωνίδας, οί Θεσπιείς.  – Οί  Ελληνικοί στρατοί ήσαν νικηφόροι, διότι τούς αποτελούσαν πολίτες

  πού πολεμούσαν γιά τήν πατρίδα τους, όχι μισθοφόροι πού πολεμούσαν γιά τόν βασιλέα τους.

Το  δικαίωμα   στην  υπερηφάνεια

Ο Ελληνικός πολιτισμός  ήταν  εντελώς διαφορετικός  από όλων  τών άλλων  λαών. Οί  Ελληνες  τό  ήξεραν.  Καί  ήσαν  υπερήφανοι  γιά  τήν  Ελληνικότητά τους, δηλαδή γιά όσα τούς έκαναν νά διαφέρουν από τους άλλους – τούς βαρβάρους. Κάποιοι σύγχρονοι ψευδο-προοδευτικώς  ψευδοδιανοουμενίζοντες στιγματίζουν αυτήν τήν υπερηφάνεια ώς ρατσισμό, εθνικισμό καί μέ τούς λοιπούς χαρακτηρισμούς τού απελπιστικώς τυποποιημένου καί φτωχού λεξιολογίου τους. Ομως, γιατί νά μήν είναι  κάποιος υπερήφανος γιά τά επιτεύγματά του, πού τά πραγμάτωσε μέ μόχθους καί θυσίες ; Οί ανατολίτες  υπερηφανεύονταν γιά τά ανάκτορα καί τά χαρέμια τους, τά πολιτελή ενδύματα καί τά βαρύτιμα κοσμήματά τους, τά φτιασίδια καί τά αρώματά τους. Οί Ελληνες  γιά τήν αρετή τους, τό ήθος τους, τήν σκέψι τους. Γιατί όχι;

 Ο Πλάτων  κάνει σαφέστατο διαχωρισμό μεταξύ τών Ελλήνων καί «σύμπασι τοίς άλλοις γένεσιν», πού τά χαρακτηρίζει  βαρβαρικά. Ο Αριστοτέλης συμβουλεύει τόν Μ. Αλέξανδρο νά συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά στούς Ελληνες απ’ότι στούς βαρβάρους.

Ναί, οί Ελληνες  ήσαν υπερήφανοι γιά τόν Πολιτισμό τους, επειδή ήξεραν ότι αυτός ήταν ανώτερος από τούς άλλους. Καί ίσως νά προέβλεπαν  ότι μόνον αυτός δέν θά πέθαινε  άκληρος  όπως οί άλλοι  πολιτισμοί τής Αρχαιότητος.

Συμπεράσματα

Η διαχρονικότης τού Ελλην. Πολιτισμού καί καθοριστική συμβολή του στήν πορεία τής ανθρωπότητος οφείλονται:

–  Στήν μοναδικότητα πού τόν διαφοροποιεί τελείως από τούς άλλους αρχαίους πολιτισμούς.

–  Στήν   μεταδοτικότητά του πού οφείλεται καί στά ειδικά γνωρίσματά του, καί στόν θαλάσσιο χαρακτήρα του καί στίς ιδιότητες τών φορέων του, δηλαδή τών Ελλήνων πού κατά τόν Αιγύπτιο  ιερέα  Σώχθι ήσαν τό «κάλλιστον καί άριστον γένος επ’ανθρώποις»  (Πλάτων «Τίμαιος» 23c).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: